کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
مرور نظام‌مند ارتباط بین نهادها و توسعه کارآفرینی منطقه‌ای

دوره 13، شماره 52، دی 1401

10.22034/smsj.2022.153182

بهمن خداپناه؛ محمد علی مرادی؛ حمید پاداش؛ کمال سخدری


شناسایی و دسته‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه خدمات پرداخت همراه در ایران

دوره 7، شماره 27، آذر 1395، صفحه 253-270

صابر خسروی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمدرضا زالی


الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 147-167

پرویز کفچه؛ آرمان احمدی زاد؛ آرمان ساعدپناه