کلیدواژه‌ها = کارآفرینی راهبردی
الگوی ارتقاء عملکرد سازمانی با کارآفرینی راهبردی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 147-167

پرویز کفچه؛ آرمان احمدی زاد؛ آرمان ساعدپناه


نقش کارآفرینی راهبردی در ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش عمومی‌

دوره 7، شماره 25، خرداد 1395، صفحه 109-126

محمد جواد نائیجی؛ الهام خراسانی