کلیدواژه‌ها = توسعه پلتفرم‌ها
شبیه‌سازی سرمایه‌گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1398، صفحه 141-160

مهران سعیدی اقدم؛ اکبر عالم تبریز؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ حسام زندحسامی