کلیدواژه‌ها = شاخص‌های عملکرد صنعت توریسم
ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری

دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 19-36

زهره زندیه؛ سعید صفری؛ ناصر یزدانی؛ مصطفی قاضی زاده