کلیدواژه‌ها = نوآوری سازمانی
خلاقیت سازمانی از دیدگاه دانشگاهیان

دوره 11، شماره 41، فروردین 1399، صفحه 217-228

فاطمه اردو؛ الهه عرب زاده


دستیابی به نوآوری سازمانی از مسیر هوشمندی رقابتی و تفکر راهبردی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1395، صفحه 21-38

عباسعلی رستگار؛ امین عارفی؛ محمد هیزجی


ارزیابی تفکر راهبردی مدیران و تأثیر آن بر نوآوری سازمانی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 145-167

جعفر بیک‌زاد؛ فریبا سلطانی


قابلیت‌های کلیدی مدیریت استعداد و قابلیت‌های نوآوری سازمانی کارکنان

دوره 5، شماره 19، آذر 1393، صفحه 77-89

عبدالرسول جمشیدیان؛ مینا یولی زاده دوجی


تبیین و آزمون راهبرد تعامل قابلیت‌های یادگیری، نوآوری و مزیت رقابتی پایدار

دوره 3، شماره 9، خرداد 1391، صفحه 133-155

نبی اله دهقان؛ فاطمه دهقان؛ صمد فتحی