نویسنده = حمید رضا عامل اردستانی
مکانیزم ها و راهبردهای تحقق مسئولیت اجتماعی در حوزه منابع انسانی

دوره 13، شماره 49، فروردین 1401

محمدجواد عصارزاده؛ حمید رضا عامل اردستانی؛ حسین ستوده آرانی