نویسنده = علی فرهادیان
طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تأمین صنعت خودروسازی

دوره 9، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 97-114

محمود یحیی زاده فر؛ عادل آذر؛ حسنعلی آقاجانی؛ علی فرهادیان


شناسایی ریسک‌های راهبردی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی ایران

دوره 8، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 37-56

محمود یحیی زاده فر؛ عادل آذر؛ حسنعلی آقاجانی؛ علی فرهادیان