نویسنده = حسن اسماعیل پور
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و طبقه‌بندی مؤلفه‌های مصرف آگاهانه

دوره 9، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 129-147

محمدصادق قربانیان گزافرودی؛ بهرام خیری؛ حسن اسماعیل پور؛ منصوره علیقلی